دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده علوم و فنون دریایی
معرفی

مشخصات فردی

نام : سیدمحمدرضا   فاطمی

پست الکترونیکی : reza_fatemi@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : بیولوژی دریا

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده علوم و فنون دریایی

مرتبه علمی : استادیار

سمت اجرایی در دانشگاه : عضوگروه بیولوژی دریا

نوع استخدام : قطعی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1373/11/15

سیدمحمدرضا فاطمی

سیدمحمدرضا فاطمی

محل خدمت:   دانشکده علوم و فنون دریایی

مرتبه علمی : استادیار

^